Sunday, May 1, 2011

புன்னகைர்மம் அகத்தை வருடகையில்
சோம்பல் முறித்து எழுகிறது
இயற்கை புன்னகை

வர்கள் சிரிக்கிறார்கள்
நாமும் சிரிப்போம்
இரவல் புன்னகை

ர்மம் உள்ள மனதில்
சிறைபட்ட ஆயுள் கைதியாக
பகைமை

னிதன் புன்னகை செய்கையில்
குருதி நாழத்தில் வேகம்
நிற்காமல் செல்லும் ஆயுள்


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...